ประวัติโดยย่อของภาควิชาคณิตศาสตร์

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2509 โดยบริการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานให้แก่คณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2512 ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2529 ภาควิชา คณิตศาสตร์ ได้จัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับขั้นสูงเพื่อมุ่งเน้นงานวิจัย

ปรัชญาและปณิธาน

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและพัฒนา ตนให้เข้าสังคมโลก ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยึดมั่นในหลัก "คุณธรรม"

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
 2. ให้การบริการการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. สร้างสรรค์งานวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ ให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเชิงวิชาการและการพัฒนาประเทศ
 4. ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของภาควิชาคณิตศาสตร์

 1. เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความสามรถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 2. เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร
 3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม
 4. เป็นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
 5. เป็นผู้ที่สนใจ ติดตาม ข่าวสารสถานการณ์ และสามารถคิด วิเคาระห์ ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 6. เป็นผู้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี

จรรยาบรรณอาจารย์

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ข้อ ประกอบด้วย

 1. อาจารย์พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไปและสังคม
 2. อาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
 3. อาจารย์พึงปฏิบัติตนและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
 4. อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
 5. อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
 6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม
 7. อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 8. อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. อาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
 10. อาจารย์พึงปฏิบัติ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ที่มา: http://www.ku.ac.th

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์

ที่มา: http://www.sci.ku.ac.th

จรรยาบรรณของนักวิจัย

ที่มา: http://rdi.ku.ac.th