ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

(ล่าสุด 27/09/62 เวลา 16.40 น.)

วันที่ประกาศ
รหัสวิชา
หมู่
27 กันยายน 2562
01417267
หมู่ 1-3 new
01417167
หมู่ 250-256 new
26 กันยายน 2562
01417117
หมู่ 1
 
01417111
หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 125, 126
 
01417112
หมู่ 220
19 กันยายน 2562
01417167
หมู่ 1-4
01417111
หมู่ 220
18 กันยายน 2562
01417267
หมู่ 250, 251, 252, 253