ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

(updated 12/10/2560 : 8:50PM)

วันที่ประกาศ
รหัสวิชา
หมู่
12 ตุลาคม 2560
01417267
หมู่ 250, 251, 252, 253 new
11 ตุลาคม 2560
01417117
หมู่ 1
01417111
หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10 ตุลาคม 2560
01417167
หมู่ 250, 251, 252, 253, 254, 255 , 256 new
9 ตุลาคม 2560
01417267
หมู่ 1-3
 
01417167
หมู่ 1-4
 
01417112
หมู่ 1
6 ตุลาคม 2560
01417168
หมู่ 1, 250
4 ตุลาคม 2560
01417111
หมู่ 220-221
2 ตุลาคม 2560
01417111
หมู่ 135
30 กันยายน 2560
01417112
หมู่ 220