ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

(updated 13/10/2561 เวลา 12:33)

วันที่ประกาศ
รหัสวิชา
หมู่
13 ตุลาคม 2561
01417111
หมู่ 125, หมู่ 126 new
12 ตุลาคม 2561
01417111
หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 new
01417117
หมู่ 1 new
01417267
หมู่ 250 251 252 253 new [ค่าเฉลี่ยทุกหมู่ = 18.57]
11 ตุลาคม 2561
01417167
หมู่ 1-4
 
01417241
หมู่ 1-2
10 ตุลาคม 2561
01417267
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3
9 ตุลาคม 2561
01417167
หมู่ 250 251 252 253 254 255 256
 
01417267
หมู่ 900
8 ตุลาคม 2561
01417111
หมู่ 220, หมู่ 221
7 ตุลาคม 2561
01417116
หมู่ 1 , หมู่ 2