ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

(updated 22/03/2561 : 18:05)

วันที่ประกาศ
รหัสวิชา
หมู่
22 มีนาคม 2561
01417111
หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4new
01417168
หมู่ 1-4 , หมู่ 250-253
21 มีนาคม 2561
01417268
หมู่ 1
20 มีนาคม 2561
01417167
หมู่ 1-2, หมู่ 250-251
19 มีนาคม 2561
01417231
หมู่ 1
01417111
หมู่ 155-156
 
01417112
หมู่ 210
16 มีนาคม 2561
01417267
หมู่ 1
13 มีนาคม 2561
01417112

หมู่ 1-4

7 มีนาคม 2561
01417111
หมู่ 200
5 มีนาคม 2561
01417267
หมู่ 250 , 251