สื่อการสอน

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดเตรียมสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนผ่านเว็บ, โปรแกรม ฯลฯ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ไปควบคู่กับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มเติม>>>

รายวิชา

          ประกาศเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม>>>

ประกาศคะแนน

          ประกาศคะแนนสอบกลางภาคในรายวิชาพื้นฐาน นิสิตสามารถตรวจสอบคะแนนสอบกลางภาคได้ที่นี่

เพิ่มเติม>>>