รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

ประเภทที่ 3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น corresponding author

 
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนผลงานวิจัย

 

 
ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล
1 เรื่อง

 

 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์
2 เรื่อง

 

ประเภทที่ 6: ผลงานตำรา

 
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อตำรา

 

 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)

 

 

ประเภทที่ 17: บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

 
ชื่อ - นามสกุล

 

 
นางจุติมาพร สุวรรณภูมิ

 

ประเภทที่ 12 นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น

นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับคะแนน 3.50 ขึ้นไป

รหัสนิสิต
ชื่อ - นามสกุล
ระดับคะแนน

 

5410405625
นางสาววิลาวัลย์ ขวัญเมือง
3.58

 

5410405749
นายไพสิฐ ขันอาสา
3.88

 

5410405757
นางสาวศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร
3.54

 

5410405765
นายอาทิตย์ สกุลเมือง
3.76

 

5510400056
นายธีระเดช ไหลสุพรรณวงศ์
3.63

 

นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับคะแนน 3.25 - 3.49

รหัสนิสิต
ชื่อ - นามสกุล
ระดับคะแนน

 

5310400133
นางสาวพรปวีณ์ อนันตกิจไพศาล
3.29

 

5310406565
นายชาลี บุญประสพ
3.45

 

5410400739
นายกฤษณะ ป้อมดี
3.33

 

5510400048
นายธเนศ มากโฉม
3.38

 

ประเภทที่ 13 นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี

รหัสนิสิต
ชื่อ - นามสกุล

 

5310400257
นางสาววันทิวา ยอดอยู่

 

5310404988
นายทศธรรม เมขลา

 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัล เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัล งานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี