เพจรวบรวมข้อมูลการสอนและสอบออนไลน์ของวิชาต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนิสิตม.เกษตรศาสตร์

  • https://sites.google.com/ku.th/mathkuonline63/final62
    ข้อควรระวัง
  • เนื่องจากแต่ละรายวิชามีการจัดการสอบไม่เหมือนกัน ดังนั้นนิสิตควรจะทำความเข้าใจวิธีการสอบก่อนถึงวันสอบจริง
  • อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตควรมีความเสถียร เพื่อไม่ให้นิสิตเกิดปัญหาระหว่างการสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555
  • การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
  •