ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (updated 12/10/2560 : 8:50PM)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2555
  • การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
  •