เอกสารประกอบรายวิชาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 new

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน 2559

คะแนนสอบกลางภาค วิชา 01417111 : หมู่ 1 , หมู่ 2

แบบประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ

ขอความร่วมมือให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆของภาควิชาคณิตศาสตร์ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆดังนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมู่เรียน
01417101
Basic Mathematics
01417110
Elementary Applied Mathematics
01417111
Calculus I
01417112
Calculus II
01417116
Introductory Applied Mathematics
01417152
Basic Calculus
01417160
Engineering Mathematics I (4หน่วยกิต)
01417167
Engineering Mathematics I (3หน่วยกิต)
01417168
Engineering Mathematics II
01417231
Principles of Mathematics
01417241
Calculus III
01417242
Introductory Differential Equations
01417267
Engineering Mathematics III
01417268
Engineering Mathematics IV
01417312
Introductory Complex Analysis
01417322
Introductory Linear Algebra
01417342
Intermediate Differential Equations
01417343
Introductory Numerical Analysis
01417371
Finite Differences & Difference Equations
01417381
Introductory Linear Programming
01417383
Introductory Optimization
01417422
Intermediate Linear Algebra
01417463
Introductory Mathematical Modeling
01417471
Introductory Combinatorial Mathematics
01417482
Financial Mathematics II
01417483
Financial Models
01417513
Functional Analysis
01417522
Algebra II
01417541
Mathematical Methods I

 

ประกาศคะแนนสอบ

  • ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊ก)

เอกสารประกอบรายวิชาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัย