ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

วันที่ออก
วิชา
หมู่เรียน
11 ก.ค. 60
01417111
01417112
13 ก.ค. 60
01417111

 

 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

แบบประเมินผลการเรียนรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

 

กำหนดการวิชา 01417499 โครงงานคณิตศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

กำหนดการวิชา 01417499 โครงงานคณิตศาสตร์ ภาคปลาย 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชา  01417111  แคลคูลัส I

วิชา 01417112  แคลคูลัส II

วิชา  01417116  คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น

วิชา  01417117  Calculus for Business

วิชา  01417152  แคลคูลัสพื้นฐาน

วิชา  01417160  คณิตศาสตร์วิศวกรรม I

วิชา  01417167  คณิตศาสตร์วิศวกรรม I      

วิชา  01417168  คณิตศาสตร์วิศวกรรม II

วิชา  01417241  แคลคูลัส III

วิชา  01417243  โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

วิชา  01417267  คณิตศาสตร์วิศวกรรม III

วิชา  01417268  คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV    

วิชา  01417271  วิยุตคณิตเบื้องต้น

วิชา  01417311  การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น

วิชา  01417321 พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น

วิชา 01417322  พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

วิชา  01417331  ทฤษฎีเซตเบื้องต้น

วิชา  01417332  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

วิชา  01417341  แคลคูลัส IV

วิชา  01417382 กำหนดการเชิงเส้นระดับกลาง

วิชา  01417412  การวิเคราะห์เชิงซ้อนระดับกลาง

วิชา  01417421  พีชคณิตนามธรรมระดับกลาง

วิชา  01417433  ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น

วิชา  01417443  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขระดับกลาง

วิชา  01417451  สนามจำกัดและทฤษฎีรหัสเบื้องต้น

วิชา  01417472  ทฤษฎีกราฟ

วิชา  01417481  คณิตศาสตร์การเงิน I

วิชา  01417497  สัมมนา

วิชา  01417511  Real Analysis

วิชา  01417521  Algebra I

วิชา  01417525  Topology

วิชา  01417541  ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ I

วิชา  01417596  Selected Topics in Mathematics

วิชา  01417597  สัมมนา

 

ประกาศมหาวิทยาลัย