แบบประเมินผลการเรียนรู้ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

1. วิชา  01417101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน           
Link  http://bit.ly/2pi0Ehu

 

2. วิชา01417111 แคลคูลัส I                                     
Link  http://bit.ly/2pEL1O2

 

3. วิชา01417112 แคลคูลัส II                                    
Link  http://bit.ly/2oXkDB2

 

4. วิชา 01417116   คณิตศาสตร์ประยุกต์เบื้องต้น            
Link  http://bit.ly/2otPX6q

 

5. วิชา 01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I                     
Link  http://bit.ly/2otLNvE

 

6. วิชา 01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II                     
Link  http://bit.ly/2pTrSqM

 

7. วิชา 01417231 หลักคณิตศาสตร์                             
Link  http://bit.ly/2op5XHK

 

8. วิชา 01417241  แคลคูลัส III                                  
Link  http://bit.ly/2oXwajT

 

9. วิชา 01417242 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น                          
Link  http://bit.ly/2otH7FZ

 

10. วิชา 01417267  คณิตศาสตร์วิศวกรรม III                           
Link  http://bit.ly/2oXEO1Q

 

11. วิชา 01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV                           
Link  http://bit.ly/2otYRky

 

12. วิชา 01417312  การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น                      
Link  http://bit.ly/2pTMqjd

 

13. วิชา 01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น                             

Link  http://bit.ly/2o60N7z

 

14. วิชา 01417342 สมการเชิงอนุพันธ์ระดับกลาง                               
Link  http://bit.ly/2pEDGAK

 

15. วิชา 01417343 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น                    

Link  http://bit.ly/2pECQ7p

 

16. วิชา 01417371  ผลต่างสืบเนื่องและสมการผลต่างสืบเนื่อง        

Link  http://bit.ly/2oNfsmH

 

17. วิชา 01417381 กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น                          
Link  http://bit.ly/2pi6SOs

 

18. วิชา 01417383 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น                              
Link  http://bit.ly/2oN4ugY

 

19. วิขา 01417411  การวิเคราะห์เชิงจริงระดับกลาง                   
Link:  http://bit.ly/2pTsqgk

 

20. วิชา 01417422  พีชคณิตเชิงเส้นระดับกลาง                         
Link  http://bit.ly/2oN5i5O

 

21. วิชา 01417424  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                       

Link  http://bit.ly/2pEx4CM

 

22. วิชา 01417425  ทอพอโลยีเบื้องต้น                           

Link  http://bit.ly/2o640nB

 

23. วิชา 01417432  ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น                

Link  http://bit.ly/2oNuDMP

 

24. วิชา 01417463 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                 

Link  http://bit.ly/2oXn9XU

 

25. วิชา 01417471 คณิตศาสตร์เชิงวิธีจัดหมู่เบื้องต้น                           

Link  http://bit.ly/2otSb5N

 

26. วิชา 01417482  คณิตศาสตร์การเงิน II                                              

Link  http://bit.ly/2pTWBE6

 

27. วิชา 01417496  เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์                               
Link  http://bit.ly/2oN6fuJ

 

28. วิชา 01417499 โครงงานคณิตศาสตร์                                
Link  http://bit.ly/2oRx8Mk

 

29. วิชา 01417512  การวิเคราะห์เชิงซ้อน I                                      
Link  http://bit.ly/2phYXki

 

30. วิชา 01417522  พืชคณิต II                                                    
Link  http://bit.ly/2oRwtuh

 

31. วิชา 01417543 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I                                    

Link  http://bit.ly/2phY6zO

 

32. วิชา 01417597  สัมมนา                                                       

Link  http://bit.ly/2phYUF6

 

33. วิชา 01417598 ปัญหาพิเศษ                                          
Link  http://bit.ly/2oMVFUG