สาขางานวิจัย

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริม และพัฒนาความสามารถในการวิจัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลงานการวิจัยนำไปถ่ายทอดและบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ มีผลงานวิจัยทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์มากมาย

เพิ่มเติม>>>

ผลงานวิจัย

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเติม>>>

ผลงานทางวิชาการ

          ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม>>>