คณาจารย์

          ปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี ดร.สุริยา ณ หนองคาย เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย์สายการสอนจำแนกดังนี้

  • ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ท่าน
  • รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ท่าน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ท่าน
  • อาจารย์ จำนวน 14 ท่าน
  • ลาศึกษาต่อ จำนวน 0 ท่าน

เพิ่มเติม>>>

เจ้าหน้าที่

          บุคลากรสายช่วยวิชาการและสนับสนุน จำนวน 6 ท่าน

เพิ่มเติม>>>

นิสิตปัจจุบัน

          ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาคณิตศาสตร์มีนิสิตจำนวน ..... คน โดยแบ่งเป็น

  • นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน ... คน
  • นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน .... คน

เพิ่มเติม>>>

ฐานข้อมูลนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์

          ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพิ่มเติม>>>