ฐานข้อมูลนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่น 41

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา (เบญ)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอิสราภรณ์ ทองสมนึก (จูน)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวกัณทิมา ตราบุรี (แก้ม)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจิรภา อุ่นเมือง (บี)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: รับราชการครู
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชลธิชา ทองดาด (ชา)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ทำงานธุรกิจที่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัฐกานต์ ปรัชญลักษณ์ (ณัฐ)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนริศรา มะมูฮำหมัด (ตัสนีม)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: อาชีพ ครู รร.ท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวประภาพร พงษ์วัฒนสมพร (ตุ๊กตา)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ทำงาน พนักงานธนาคารกรุงศรีฯ

 

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวภิญญดา กลับแก้ว (นิกส์)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล: นายรัตนพล วสุธารัตน์ (หนึ่ง)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวสุธาธินี ศรีชาญชัย (มด)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: เรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-นามสกุล: นางสาวปทิตญา โกศาคาร (มิ้น)
ปริญญา: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปัจจุบัน: ทำงาน ครู